Select Page

סיפור חסידי
מאת מנחם זיגלבויים

הנקודה שבסיפור

"כשבאו החסידים לתפילת מנחה של ראש השנה, פשטו כולם את בגדי המשי ולבשו בגדים פשוטים. מאז הקפידו כי החסידים שנכחו במקום שלא ללבוש בגדי משי כל ימי חייהם".

סיפר המשפיע החסיד הרב שמואל גרונם אסתרמן:

סבו של הגאון הרב דוב-זאב קוז'ניקוב, רבה של יקטרינוסלב, היה מחסידיו של אדמו"ר הזקן. שלא כמנהג החסידים, הוא לא היה לובש בגדי משי בשבתות ובימים טובים.

כשהזדקן והתגורר בבית בנו, הציע לו בנו, שהיה אדם אמיד, כי יתפור בעבורו בגד נאה ממשי לכבוד שבת ויום טוב. נענה אביו ואמר: "לא, בני, לא אוכל ללבוש בגד משי", ונימק את התנגדותו בסיפור הבא:

"פעם הייתי בראש השנה אצל כ"ק אדמו"ר הזקן. לאחר התפילה אמר הרבי מאמר חסידות על הפסוק 'והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור'. באותו מאמר הסביר הרבי ש"אשור" עניינו מלבוש של תענוג, ו"האובדים בארץ אשור", הם אלה שאובדים בתוך תענוגי העולם הזה למיניהם – ואותם התקיעה בשופר גדול תעורר. בתוך הדברים על אודות תענוגי העולם, התבטא הרבי שהכוונה לאלה שהולכים בבגדי משי.

"כשבאו החסידים לתפילת מנחה של ראש השנה, פשטו כולם את בגדי המשי ולבשו בגדים פשוטים. מאז הקפידו כי החסידים שנכחו במקום שלא ללבוש בגדי משי כל ימי חייהם".

(ליקוטי סיפורים)

להרשמה לאתר

About The Author

Leave a reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דבר מלכות להורדה

תפילין לחייל עלות 2000 ש"ח

ירידות ועליות – הדרך לשלימות

הגאולה מגלות מצרים היתה בחודש האביב —
בתקופה שבה אפילו הטבע מתעורר לחיים
לאחר "תרדמת" החורף ומתחדש בכוחות רעננים.
מאז, במשך 3300 שנה, היו גלויות וגאולות,
חלו ירידות ועליות, אבל זו הדרך לשלימות מושלמת עוד יותר,
על ידי "ירידות-צורך-עלי'",
עד שתבוא הגאולה השלימה בתכלית והנצחית.

אמנות יהודית מחברון

ניצוצות של קדושה