Select Page

אודות בית חב"ד

בית חב"ד קרית ארבע חברון

חברוֹן היא אחת מארבעת ערי הקודש ובה שוכנת מערת המכפלה. העיר ממוקמת כ-30 ק"מ דרומית לירושלים, בגובה של כ-927 מטר מעל פני הים, במרכז אזור הר חברון המהווה חלק מהרי יהודה. בכחלק קטן מאוד משטח העיר גרים כ-1,800יהודים, בכמה שכונות סגורות (היישוב היהודי בחברון) הנתונות לשליטת צה"ל, בסמוך למערת המכפלה. כמו כן נמצאת בסמוך גם הההתיישבות היהודית קרית ארבע, שנקראת כשמה הקדום של העיר.

בשנת תקפ"א הוחלט להעביר את היישוב החבד"י מצפת ולקובעו בחברון. עד אז, מהעליה הגדולה של החסידים לארץ הקודש עם הרב מנחם מענדל מויטבסק בחודש אדר תקל"ז, הייתה קהילת חב"ד הגדולה חיה בעיר צפת. בשנת תק"מ החלה ההגירה הגדולה לטבריה שעל שפת הכינרת. בודדים ובתוכם כמה מחסידי חב"ד, נותרו בצפת. בשנת תק"מ חזרו חסידי חב"ד שהיגרו לטבריה והתאחדו עם אחיהם בצפת – עד לשנת תקפ"א, אז הייתה ההגירה הגדולה שהביאה לכינון היישוב החבד"י בחברון.

ניתן לומר שבין השנים תקפ"א-תקפ"ג החל היישוב החבד"י להתבסס בחברון. בשנים אלו נשלחו שני שדרי"ם מאנשי חברון לגייס כסף עבור היישוב. אחד השדרי"ם, הרב שמעון שמרלינג, נקט בשיטה מעניינת לגביית כספים: הוא נהג להסתובב במושבות היהודים בחוץ לארץ ולהכריז שמי שרוצה לקנות ארבע אמות של נחלה בחברון – שיתרום סכום נכבד. שיטתו נחלה הצלחה והיא הגיעה לשיאה כאשר האדמו"ר האמצעי המליץ לחסידי חב"ד לקנות נחלה בחברון והבטיח שמי שיקנה ד' אמות בחברון – ינצל מחיבוט הקבר.

הדברים נכתבו בגליון מיוחד שהדפיס רב העדה האשכנזית בחברון, הרב שמעון מנשה חייקין בשנת תרמ"ח:מעיד אני מה שראיתי בעיני המכתב יד קדשו, שכתב האדמו"ר האמצעי נבג"מ, לאנ"ש דפה עיה"ק בשנת תקפ"ג בעת שנתיסד הישוב של אנ"ש בחברון ת"ו. וכתב בזה"ל: מצאתי כתוב בשם הרדב"ז, שכל מי שיש לו אחוזת נחלה בעיה"ק חברון ת"ו יהיה ניצול מחיבוט הקבר, ואדמו"ר בעצמו קנה פה עיר הקודש את הבית הכנסת הקטנה (הנקראת בפי כל בית הכנסת אברהם אבינו, כמובא הסיפור על זה בספר עמק המלך בהקדמתו פ' עשירי יעו"ש נפלאות) על שמו, כדי שיהיה לו אחוזת נחלה בעה"ק חברון ת"ו.

בחברון פועלים שלוחי הרבי מלך המשיח, הרב ויקטור עטיה, הרב דני כהן והרב יוסי נחשון.

בית חב"ד פועל בעיקר עם חיילי צה"ל המשרתים באזור. כמו כן מפעיל הבית חב"ד את ארגון "הכנסת אורחים".

בעיר פועל "כולל" מיוחד לחסידות שהוקם בשנים האחרונות. ה"כולל" ממוקם בבית הכנסת "מנוחה רחל" שנקנה על ידי אדמו"ר האמצעי. בית כנסת "מנוחה רחל" נקרא ע"ש הרבנית, על פי הוראת הרבי לרב יצחק גינזבורג.

דבר מלכות להורדה

תפילין לחייל עלות 2000 ש"ח

ירידות ועליות – הדרך לשלימות

הגאולה מגלות מצרים היתה בחודש האביב —
בתקופה שבה אפילו הטבע מתעורר לחיים
לאחר "תרדמת" החורף ומתחדש בכוחות רעננים.
מאז, במשך 3300 שנה, היו גלויות וגאולות,
חלו ירידות ועליות, אבל זו הדרך לשלימות מושלמת עוד יותר,
על ידי "ירידות-צורך-עלי'",
עד שתבוא הגאולה השלימה בתכלית והנצחית.

אמנות יהודית מחברון

ניצוצות של קדושה